TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuojaseloste (päivitetty 09.09.2020)
Henkilötietolaki (523/1999)Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)EU:n tietosuojadirektiivi (2016/680)
1. Rekisterinpitäjä
HePa Group Oy y-tunnus: 2934711-2, Jukolansuora 3 b 3
04340 TUUSULA, FINLAND

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
HePa Group Oy y-tunnus: 2934711-2, Jukolansuora 3 b 3
04340 TUUSULA, FINLAND

info@hepagroup.fi
3. Rekisterin nimi

hepastore.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri ja HePa Group Oy:n asiakasrekisteri
4. Rekisteröidyt

- HePa Group Oy:n asiakasyritykset

- Asiakasyritysten luonnolliset henkilöt
- Potentiaaliset asiakkaat

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste (rekisterin käyttötarkoitus)
Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin, viestinnän kohdentamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun. Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin.
6. Rekisterin henkilötietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja: 

- sähköposti
- laskutusosoite
- laskutustiedot

- verkkosivujen osoite 

Yritysten luonnolliset henkilöt:

- yksityishenkilön nimi

- sähköposti
- puhelinnumero
- asema yrityksessä

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi hepastore.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Asiakastietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavilla tavoilla:

- Google Analytics

- Yhteydenottopyyntölomake ja Rekisteröidy yritysasiakkaaksi
-lomake
- Sähköposti
- Puhelin ja tekstiviestit
- Käsinkirjatut palaverimuistiot
- Verkkosivusto ytj.fi

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU tietosuoja-asetusten mukaisesti.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. ATK-tietokantojen tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Suurta osaa tiedoista, kuten tilastoja, käsitellään anonymisoidussa muodossa, jossa henkilöä ei voida aina tunnistaa, mikäli henkilön tunnistaminen ei ole tarkoituksenmukaista.
10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin. Kileto tulee tehdä kirjallisesti.
11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn kirjallisella vaatimuksella.

13. Rekisteröidyn valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme hänen henkilötietojaan.